Podział preparatów mikrobiologicznych stosowanych w rolnictwie

Alternatywą dla tradycyjnych metod nawożenia roślin i ochrony plantacji przed groźnymi agrofagami są preparaty mikrobiologiczne. W rolnictwie stosowane są nawozy biologiczne, biostymulatory roślin oraz użyźniacze gleby. Preparaty poprzez korzystny wpływ na glebę i rośliny pozwalają wykorzystać w pełni ich potencjał plonotwórczy.

Rodzaje preparatów mikrobiologicznych

Wraz z intensyfikacją produkcji rolnej obserwuje się wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zwiększoną erozję gleb oraz utratę ich naturalnej żyzności, a także wynikające z powyższych procesów zaburzenia bioróżnorodności. W odpowiedzi na rosnące wyzwania produkcji roślinnej coraz częściej w rolnictwie stosowane są preparaty mikrobiologiczne. Możemy wyróżnić następujące rodzaje preparatów mikrobiologicznych:

  • nawozy biologiczne – dostarczają składników pokarmowych (azot, fosfor, potas i cześć mikroelementów),
  • biostymulatory roślin – wspomagają prawidłowy wzrost i rozwój roślin, poza tym wpływają korzystnie na ich potencjał plonotwórczy,
  • użyźniacze gleby – poprawiają żyzność gleby, wpływając jednocześnie na wielkość i jakość osiąganych plonów.

Zastosowanie odpowiednich preparatów mikrobiologicznych, oprócz korzystnego wpływu na rośliny uprawne, ogranicza również negatywne oddziaływanie produkcji roślinnej na środowisko naturalne.

Bakterie dla rolnictwa

Rola, jaką pełnią bakterie dla rolnictwa, jest ogromna. Ważną funkcją bakterii jest użyźnianie gleby poprzez intensyfikację mineralizacji i humifikacji resztek pożniwnych. Dzięki temu zwiększa się zawartość próchnicy i poprawia bilans obiegu pierwiastków.
Wykorzystywane w rolnictwie bakterie zwiększają również tolerancję roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Stosowanie preparatów opartych o bakterie pozwala przywrócić glebie naturalną równowagę biologiczną. Poza tym bakterie wykorzystywane w rolnictwie zwiększają dostępność niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składników pokarmowych.

Jak działają nawozy biologiczne?

Bardzo dobrym sposobem na dostarczanie roślinom uprawnym ważnych dla ich wzrostu i rozwoju substancji odżywczych są nawozy biologiczne. Duże możliwości daje stosowanie mikroorganizmów wiążących azot atmosferyczny – preparaty oparte o bakterie wiążące azot z powietrza umożliwiają znaczną redukcję kosztów tradycyjnego nawożenia azotowego. Azot z powietrza nie jest wliczany do bilansu nawożenia.

Dzięki preparatom mikrobiologicznym zawierającym wyselekcjonowane szczepy bakterii Bacillus sp. możliwe jest też udostępnienie roślinom uwstecznionych form fosforu z zasobów glebowych, a także ograniczenie strat potasu.

Zawarte w preparatach mikrobiologicznych pożyteczne mikroorganizmy wpływają również korzystnie na rozwój życia biologicznego w glebie, co przekłada się na poprawę jej właściwości fizykochemicznych oraz żyzności.

Zastosowanie biostymulatorów w uprawie roślin

Podział preparatów mikrobiologicznych
Oferowane przez Agrosonic preparaty oparte o pożyteczne mikroorganizmy stanowią doskonałe rozwiązanie na obecne i przyszłe wyzwania polskiego rolnictwa.

Coraz istotniejszą rolę w produkcji roślinnej odgrywają biostymulatory roślin. Co to jest biostymulator? Biostymulatory to preparaty, których zadaniem jest wspomaganie naturalnych procesów życiowych roślin takich jak wytwarzanie auksyn, cytokinin czy giberelin. Mogą one także ograniczać produkcje etylenu określanego jako hormon stresu roślinnego. Wszystko to pozwala na zwiększenie tolerancji roślin na niekorzystny wpływ czynników stresowych.

Stosowane biostymulatory roślin zawierające w składzie cenne dla rolnictwa bakterie pozwalają na odbudowę prawidłowo funkcjonującego mikrobiomu roślin. Dzięki efektowi zajętego miejsca i zaszczepieniu środowiska wzrostu roślin pożytecznymi mikroorganizmami, a także indukowaniu naturalnej odporności roślin przyczyniają się do zmniejszenia presji ze strony patogenów grzybowych.

Użyźniacze gleby – działanie

Ważną rolę we współczesnym rolnictwie odgrywają również mikrobiologiczne użyźniacze gleby. Zawarte w nich mikroorganizmy wpływają korzystnie na jakość stanowiska. Zastosowany oprysk na rozkład słomy preparatem opartym o pożyteczne mikroorganizmy przyspiesza mineralizacje i humifikację resztek pożniwnych, poza tym stwarza niekorzystne warunki do rozwoju chorób oraz bytowania szkodliwych organizmów w glebie. Dzięki stosowanym użyźniaczom gleby zwiększa się również jej pojemność sorpcyjna, poza tym zawarte w użyźniaczach gleby mikroorganizmy zwiększają pobieranie składników pokarmowych przez rośliny.

Podział preparatów mikrobiologicznych ze względu na formulację

Ważną cechą preparatów mikrobiologicznych jest formulacja. Od rodzaju formulacji preparatów zależy między innymi:

  • stabilność mikroorganizmów,
  • żywotność mikroorganizmów,
  • możliwości przechowywania i transportu preparatu.

Ze względu na formulację preparaty mikrobiologiczne dzieli się płynne i sypkie. Częściej wybierane są preparaty sypkie, w których mikroorganizmy pozostają w formie spoczynku do momentu aplikacji, co pozwala utrzymać odpowiednią jakość i stabilność produktu przez długi czas.

Rodzaje preparatów mikrobiologicznych w ofercie Agrosonic

W portfolio marki Agrosonic dostępne są preparaty mikrobiologiczne charakteryzujące się wysoką jakością. Oferta obejmuje takie produkty jak:

  • nawozy biologiczne – preparaty oparte o bakterie – Bacti-N oraz Bacti-P,
  • stymulatory zdrowego wzrostu roślin – preparat bakteryjny – Fungi,
  • użyźniacze gleby – preparat oparty o grzyby – Tricho.

Oferowane przez Agrosonic preparaty oparte o pożyteczne mikroorganizmy stanowią doskonałe rozwiązanie na obecne i przyszłe wyzwania polskiego rolnictwa.