Rozkład resztek pożniwnych

Zagospodarowane we właściwy sposób resztki pożniwne stanowią źródło materii organicznej i cennych składników pokarmowych. Zwiększają zawartość próchnicy i poprawiają strukturę gleby. Odpowiednio stymulowany rozkład resztek pożniwnych będzie szybki i świetnie uzupełni nawożenie, dostarczając zarówno azotu, fosforu i potasu, jak i mikroelementów.

Czym są resztki pożniwne?

Resztki pożniwne to pozostałość organicznej materii po zbiorze zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych roślin uprawnych. Do tej kategorii zaliczają się pozostałe w glebie korzenie oraz części nadziemne tych roślin, zwłaszcza z dużą ilość słomy.

Pozostałe po zbiorze resztki pożniwne stanowią cenne źródło składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Zagospodarowane w odpowiedni sposób resztki na polu mogą pełnić wiele pożytecznych funkcji, do których zalicza się:

 • poprawę struktury gleby,
 • zwiększenie aktywności mikroorganizmów,
 • ograniczenie ryzyka zjawiska erozji,
 • poprawę wzrostu i rozwoju roślin,
 • budowanie próchnicy w glebie,
 • wzrost żyzności gleby.

Rozkład resztek pożniwnych można przyspieszyć, stosując między innymi preparat mikrobiologiczne.

Rodzaje resztek pożniwnych

Rozkład resztek pożniwnych jest ważnym procesem, dzięki któremu możliwe jest odzyskanie cennych składników pokarmowych. Ilość zakumulowanych w słomie składników, które mogą „wrócić” do gleby, uzależniona jest przede wszystkim od gatunku uprawianej rośliny, a także od poziomu plonowania poszczególnych gatunków roślin. Jeśli chodzi o pozostałości po zbiorach roślin, mogą to być:

 • korzenie,
 • słoma,
 • liście,
 • strąki,
 • łuszczyny,
 • odpady z młócki kombajnu.

Oprócz wspomnianej wcześniej wartości nawozowej i mikrobiologicznej resztki pożniwne mają korzystny wpływ na gospodarkę wodną w glebie, stąd też nabierają szczególnego znaczenia w latach z niewielką ilością opadów atmosferycznych.

Resztki pożniwne zbóż

rozkład resztek pożniwnych
Zastosowany po zbiorze preparat na resztki pożniwne to nie tylko wspomniane wcześniej korzyści w postaci poprawy szeroko rozumianej jakości stanowiska.

Zboża pozostawiają najczęściej od 3 do 5 ton resztek pożniwnych z każdego hektara. Warunkiem skutecznego działania słomy jako nawozu i czynnika zwiększającego zawartość próchnicy jest jej staranne zagospodarowane. Resztki pożniwne odgrywają bowiem istotną rolę w bilansie materii organicznej i składników mineralnych.

Wartość nawozowa słomy zależna jest głównie od jej składu chemicznego – zawartość składników mineralnych może być w niej kilkukrotnie większa niż w oborniku, czy też gnojowicy. Z dawką 1 tony słomy zbóż dostarcza się średnio 5 kg azotu, 2,5 kg fosforu oraz 12,5 kg potasu na każdy hektar.

Zawarte w słomie składniki stanowią również bardzo ważne źródło energii do rozwoju pożytecznych mikroorganizmów. Należy mieć na uwadze, że nieprawidłowo rozdrobnione i wymieszane z glebą pozostałości po zbiorze roślin zbożowych utrudniają siew i ochronę herbicydową, poza tym mogą hamować wschody roślin.

Resztki pożniwne kukurydzy

W Polsce uprawa kukurydzy jest bardzo popularna. Roślina ta w zależności od kierunku użytkowania może pozostawiać po sobie na polu:

 • około 5-6 ton materii, gdy uprawiana jest na kiszonkę,
 • około 10-15 ton materii w przypadku zbioru na ziarno.

W resztkach pożniwnych kukurydzy znajdują się ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych składniki pokarmowe. Po zbiorze kukurydzy na polu pozostaje pokaźna ilość materii organicznej, która jest zasobna między innymi w azot, potas i fosfor.
Prawidłowo zagospodarowane resztki pożniwne wpływają korzystnie na jakość stanowiska, poza tym są źródłem próchnicy. Stosując odpowiedni preparat na resztki pożniwne, poprzez poprawę żyzności gleby można zredukować nawożenie i zmniejszyć presje chorób.

Resztki pożniwne rzepaku

Do cennych resztek pożniwnych zalicza się też słomę rzepakową. Odpowiednio zagospodarowane resztki pożniwne rzepaku, analogicznie do innych upraw, stanowią ważne źródło składników pokarmowych dla roślin. Poza tym wpływają korzystnie na zawartość próchnicy w glebie.
Rzepak pozostawia zwykle od 10 do 12 ton słomy i innych resztek pożniwnych z każdego hektara. Wraz z 1 toną resztek pożniwnych rzepaku do gleby możemy dostarczyć średnio 7 kg azotu, 3 kg fosforu, 20 kg potasu, 13 kg magnezu i 15 kg wapnia. Słoma rzepaczana stanowi cenną alternatywą dla nawozów mineralnych.

Jak wpływają pozostawione na polu resztki pożniwne na glebę?

Pozostawione na polu resztki pożniwne pełnią wiele ważnych funkcji. Jak już wspomnieliśmy, stanowią ważne źródło składników pokarmowych, poza tym wpływają korzystnie na przyrost próchnicy. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w Polsce przeważają gleby o niskiej zawartości próchnicy, co jest efektem między innymi wieloletnich zaniedbań i nieodpowiedniego stosowania lub braku płodozmianu.
Dzięki pozostawieniu na polu resztek pożniwnych dostarczyć można glebie przede wszystkim azot, potas i fosfor, a także wapń, magnez i ważne dla uzyskania dobrych jakościowo plonów mikroelementy. Niewątpliwą zaletą pozostawionych na polu resztek pożniwnych jest również zapobieganie erozji gleby, ponadto poprawiają one stosunki powietrzno-wodne gleby.

Dlaczego warto wspomóc rozkład resztek pożniwnych?

Wielu rolników nie docenia znaczenia wspomagania rozkładu resztek pożniwnych, co jest poważnym błędem. Tempo rozkładu resztek pożniwnych uzależnione jest głównie od:

 • ilości mikroorganizmów w glebie,
 • wilgotności,
 • temperatury,
 • odczynu gleby,
 • gatunku uprawianej rośliny.

Szybkość procesu rozkładu pozostałości po zbiorze można jednak wspomagać, stosując preparaty przyspieszające rozkład resztek pożniwnych. Wspomaganie rozkładu resztek pożniwnych dzięki znajdującym się w ich składzie mikroorganizmom inicjuje i przyspiesza procesy mineralizacji i humifikacji.

Działanie preparatów na resztki pożniwne

Zawartość próchnicy glebowej w dużym stopniu decyduje o właściwościach fizykochemicznych gleby, a także o jej aktywności biologicznej. Zawarte w produktach na resztki pożniwne mikroorganizmy przyspieszają humifikację słomy, z czym wiąże się zwiększanie ilości dostępnych w glebie składników pokarmowych. Działanie preparatów na pozostałą po zbiorze słomę związane jest również z poprawą żyzności gleby, a także jej struktury i pojemności sorpcyjnej. Zastosowany zgodnie z zaleceniami producenta preparat mikrobiologiczny na resztki pożniwne wspomaga także zdrowy wzrost i rozwój roślin uprawnych, poza tym zwiększa ich tolerancję na stresy biotyczne.

Czy warto stosować biopreparaty na rozkład resztek pożniwnych?

Celem stosowania biopreparatów jest wspieranie rolników w produkcji wysokiej jakości żywności dzięki maksymalnemu wykorzystaniu potencjału plonotwórczego poszczególnych gatunków uprawianych roślin. Przyspieszenie procesu rozkładu słomy zapewnić może wykonany w odpowiednim terminie oprysk na resztki pożniwne.

Zastosowany po zbiorze preparat na resztki pożniwne to nie tylko wspomniane wcześniej korzyści w postaci poprawy szeroko rozumianej jakości stanowiska. Jego stosowanie optymalizuje również pobieranie składników pokarmowych z gleby przez rośliny, poza tym stwarza niekorzystne warunki do występowania patogenów zimujących w glebie.

Produkty przyspieszające rozkład resztek pożniwnych w ofercie Agrosonic

W ofercie Agrosonic dostępny jest wysokiej jakości preparat na resztki pożniwne, który przyspiesza mineralizację słomy, co przyczynia się do zwiększenia ilości dostępnych w glebie składników pokarmowych. Produktem tym jest Tricho oparty o grzyby z rodzaju Trichoderma spp., które odgrywają rolę zamiennika azotu, powszechnie stosowanego do przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych. Polecany przez specjalistów z Agrosonic preparat na resztki pożniwne wpływa korzystnie na żyzność gleby, która oznacza jej zdolność do zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin.