Wpływ użyźniaczy gleby na plonowanie upraw i poprawę żyzności

Degradacja gleb często prowadzi do spadku ich żyzności, czyli zdolności do zaspokajania potrzeb roślin w zakresie niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych. O żyzności gleb decyduje przede wszystkim dostępność w nich składników pokarmowych, poza tym również odczyn gleby, zawartość próchnicy oraz jej struktura. Jaki wpływ mają użyźniacze na plonowanie i żyzność gleby?

Co wpływa na żyzność gleby?

Głównym celem produkcji roślinnej jest uzyskanie satysfakcjonujących plonów, które wyróżniać się będą odpowiednią jakością. W uprawie roślin ogromne znaczenie odgrywa żyzność gleby. Wpływać może na nią wiele czynników, do których zalicza się między innymi:

 • właściwości morfologiczne profilu glebowego,
 • skład granulometryczny, a także struktura gleby,
 • stosunki powietrzno-wodne gleby,
 • zawartość w glebie koloidów glebowych, próchnicy i związków mineralnych,
 • obecność w glebie mikroorganizmów glebowych,
 • stosowane nawożenie i płodozmian,
 • przeprowadzane melioracje.

Na żyzność gleby wpływają również stosowane coraz częściej w rolnictwie użyźniacze gleby, których zadaniem jej poprawa jej właściwości. Zastosowany w odpowiednim terminie i dawce użyźniacz przyspieszy mineralizację słomy, czego efektem będzie zwiększenie ilości dostępnych w glebie składników pokarmowych, co finalnie przełoży się na jakość i wielkość osiąganych plonów.

Jak poprawić żyzność gleby?

użyźniacze gleby
W celu poprawy żyzności gleby warto zastosować użyźniacz glebowy.

Uzyskanie wysokich plonów wyróżniających się doskonałą jakością możliwe jest między innymi dzięki utrzymaniu odpowiedniej żyzności gleby. Poprawa żyzności gleby możliwa jest poprzez szereg działań, jakie może podjąć rolnik. Zwiększenie żyzności możliwe jest dzięki:

 • przyspieszeniu mineralizacji słomy, 
 • zwiększeniu zawartości substancji organicznej w glebie,
 • wzroście liczebności pożytecznych mikroorganizmów glebowych,
 • regulacji odczynu gleby w zależności od uprawianych gatunków roślin.

Użyźnianie gleby poprzez wyżej wymienione działanie możliwe jest między innymi dzięki stosowanym coraz częściej użyźniaczom w rolnictwie. Zastosowany zgodnie z zaleceniami producenta użyźniacz glebowy zapewni roślinom korzystne warunki do ich wzrostu i rozwoju. Oprócz stosowania użyźniaczy warto również zwrócić uwagę na wykonywane zabiegi uprawowe. Mają one na celu poprawę struktury gleby oraz na zabiegi melioracyjne lub nawadnianie roślin uprawnych.

Wpływ żyzności gleb na rośliny uprawne

Żyzność gleby to bardzo ważny czynnik, który niezbędny jest do zaopatrywania roślin w potrzebne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe, a także wodę i powietrze. O żyzności gleby w dużej mierze decyduje próchnica, która determinuje jej właściwości: 

 • fizyczne, 
 • chemiczne,
 • biologiczne.

Odpowiedzialna jest ona również za jej strukturę i właściwości sorpcyjne. Gleby bogate w próchnicę mają większą pojemność sorpcyjną, przez co mogą zatrzymać znacznie więcej wody dostępnej dla roślin. Zawiera ona także ważne dla roślin składniki odżywcze, do których zalicza się między innymi azot, wapń, fosfor, magnez i wiele innych. Gleba zasobna w próchnicę zapewnia więc roślinom niezbędne do ich rozwoju składniki. To z kolei przekłada się na ich kondycję i zdrowotność. Elementy te w połączeniu z odpowiednią strukturą gleby oraz jej odczynem zapewniają optymalny wzrost i plonowanie roślin uprawnych, co przekłada się na wielkość i jakość osiąganych plonów. W celu poprawy żyzności gleby warto zastosować użyźniacz gleby, który podnosząc poziom próchnicy, wpłynie pozytywnie na jej żyzność. 

Poprawa żyzności gleby, a wysokość plonu

Plonowanie oznacza stosunek zbioru masy użytecznych organów roślin do pola powierzchni upraw, który wyrażany jest w t/ha. Stanowi więc miarę wydajności roślin uprawnych. Podstawą sukcesu w postaci wysokich plonów charakteryzujących się znakomitymi parametrami jakościowymi jest żyzna gleba, dlatego w przypadku gleb wyjałowionych lub zdegradowanych konieczna może okazać się poprawa żyzności gleby.

Na plonowanie wpływa przede wszystkim zawartość próchnicy w glebie, poza tym istotne są również inne czynniki, do których zalicza się dostępność wody, a także jej strukturę. Odpowiednia żyzność jest więc czynnikiem odgrywającym istotne znaczenie w procesie wzrostu i rozwoju roślin, co przyczynia się do satysfakcjonującego plonowania. Sprawdzić się może tutaj użyźniacz gleby, który poprawi jej jakość.

Wpływ użyźniacza glebowego na plonowanie upraw

żyzność gleby
O żyzności gleby w dużej mierze decyduje próchnica, która determinuje jej właściwości.

Gleba o dużej zawartości próchnicy jest w stanie stworzyć roślinom uprawnym warunki niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju ich systemu korzeniowego. Poza tym wpływa korzystnie na ich rozwój w późniejszych etapach. Wpływa również na zdrowotność i kondycję roślin. Na żyzność gleby i związane z nią dobre plonowanie upraw korzystny wpływ ma stosowany coraz częściej w rolnictwie użyźniacz gleby.

Zastosowany w odpowiednim terminie użyźniacz glebowy spowoduje szybszy rozkład słomy, zwiększając tym samym zawartość składników pokarmowych w glebie. Rozłożenie słomy i resztek pożniwnych przez użyźniacz zwiększy również tolerancję roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, co przełoży się na ich kondycję i zadowalające plony. Użyźniacze mogą przynieść oczekiwane efekty pod warunkiem, że będą stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w odpowiednim terminie i warunkach sprzyjających ich efektywności.

Dostępne użyźniacze gleby w ofercie Agrosonic 

Wyróżniające się wysoką jakością użyźniacze, które wpłyną korzystnie na użyźnianie gleby, dostępne są w ofercie Agrosonic.pl. Oferta obejmuje użyźniacz glebowy Tricho, który jest preparatem mającym na celu przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych. Produkt przeznaczony jest do stosowania w uprawach roślin zbożowych, a także rzepaku oraz kukurydzy. Może być stosowany zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i w rolnictwie ekologicznym. Przyspiesza to mineralizację słomy oraz podnosząc poziom próchnicy w glebie, wpływając tym samym korzystnie na jej żyzność. Użyźniacz firmy Agrosonic – Tricho przeznaczony jest do stosowania na resztki pożniwne po zbiorach roślin uprawnych, zarówno na rozdrobnioną słomę, jak i na ściernisko.