Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Polish Agro Sp. z o.o.

Informacje wstępne

Polish Agro Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, wprowadziliśmy niniejszą Politykę prywatności i Ochrony Danych Osobowych, w której określamy zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych informatycznych.

Zawarte poniżej informacje stanowią również wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polish Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Poniżej przekazujemy szczegółowe dane, gdybyś chciał się z nami skontaktować:

Polish Agro Spółka z o.o. KRS 0000490056, Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII Wydz. Gosp. KRS
NIP: 2040004117, REGON 222007450, Kapitał zakładowy: 40.000.000 zł
adres siedziby: ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz
przedstawiciel: Jacek Chmara Tel: +48 505061035 Mail: jach@polishagro.pl

Informujemy, że wszelkie dane osobowe, które możemy pozyskać od użytkownika strony internetowej, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich maksymalną ochronę.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?

Podstawowym celem działania naszej strony internetowej jest dostarczanie potencjalnym klientom informacji o prowadzonej przez nas działalności i reklamowanie naszych produktów oraz ulepszanie kanałów kontaktu z klientami. Podstawą prawną, umożliwiającą nam przetwarzanie danych osobowych dla wskazanych powyżej celów, jest art. 6 ust. 1 pkt a. RODO. W przypadku, gdy zechcesz nawiązać z nami kontakt za pośrednictwem narzędzi udostępnionych na stronie, poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych do kontaktu.

Jeżeli skutkiem nawiązania kontaktu za pośrednictwem strony internetowej będzie prowadzenie negocjacji związanych z zawarciem umowy, zawarcie umowy i jej realizacja, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b. RODO, tj. w związku z czynnościami podejmowanymi przez strony w celu zawarcia i wykonania umowy (w tym również w ewentualnym procesie dochodzenia przez strony roszczeń wynikających z umowy).

W określonych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych osobowych może również wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Twoje dane będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c. RODO.

W przypadku zaistnienia okoliczności, w których zasadne będzie zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów Polish Agro Sp. z o.o., może zaistnieć konieczność przetworzenia Twoich danych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt f. RODO.

Jak widzisz, korzystamy z danych o Tobie przede wszystkim w celu wywiązania się z umów, które podpisujesz z nami, a po drugie, aby ulepszyć nasze usługi i zapewnić jakość naszych produktów i usług, a także nasz kontakt z Tobą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko dane o Tobie, które są niezbędne. istotne i adekwatne w stosunku do celów zdefiniowanych powyżej. Cel jest decydujący dla tego, jakie dane o Tobie są dla nas istotne. To samo dotyczy zakresu danych osobowych, z których korzystamy. Nie używamy więcej danych niż te potrzebne do tego konkretnego celu.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej możemy przetwarzać dane informatyczne, w szczególności związane ze stosowaniem plików typu „cookies” – jest to szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.

W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami korzystając z naszych danych kontaktowych podanych na stronie internetowej, możemy przetwarzać dane, które nam przekażesz przy nawiązaniu kontaktu, tj.: najczęściej imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Komu możemy przekazać twoje dane osobowe?

Kiedy kontaktujesz się z Polish Agro Sp. z o.o., możemy przekazać Twoje dane do odpowiednich spółek należących do Grupy Kapitałowej, agentów lub dystrybutorów. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom, których uprawnienie do żądania dostępu do danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z faktem, że Polish Agro Sp. z o.o. jest członkiem europejskiej grupy kapitałowej, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Danii). Nadto, jeżeli będzie to uzasadnione, dane mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Polish Agro Sp. z o.o. zawarła umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych, w szczególności zaś podmiotom świadczącym na rzecz przedsiębiorstwa Administratora danych usługi informatyczne, księgowe lub prawne.

Przez jaki okres będziemy przechowywać twoje dane?

Usuniemy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne w związku z celami gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Twoich danych. W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami korzystając z danych kontaktowych zawartych na stronie internetowej, będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie do czasu spełnienia się celu, w jakim się z nami skontaktowałeś. Jeżeli skutkiem kontaktu będzie zawarcie umowy, przekazane dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania przez strony zawartej umowy, przy czym rozumie się przez to również czas trwania ewentualnych postępowań związanych z dochodzeniem przez strony roszczeń wynikających z umowy oraz okres przedawnienia roszczeń. Nadto jeżeli przetwarzanie danych nastąpi na podstawie przepisów ustawy, nakładającej na Administratora danych określone obowiązki, przetwarzanie będzie trwało przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu odwołania przez Ciebie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych.

Czy podanie przez ciebie danych jest dobrowolne czy obowiązkowe?

Co do zasady korzystanie ze strony internetowej nie rodzi obowiązku przekazania danych osobowych (za wyjątkiem danych informatycznych niezbędnych do korzystania ze strony, o czym przeczytasz w dalszej części niniejszego dokumentu). Podanie przez Ciebie danych może być niezbędne w sytuacji, gdy nawiążesz z nami kontakt i będziesz oczekiwał np. odpowiedzi na zadane pytania, przesłania oferty czy zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest również konieczne w sytuacji, gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych możesz nam przekazać drogą tradycyjną (np. listownie) lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms’em lub telefonicznie).

Jakie prawa ma osoba, której dane osobowe przetwarzamy?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Polish Agro Spółkę z o.o., przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Powyższe zasady oznaczają, że masz w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane przetwarzamy na Twój temat, skąd pochodzą i do czego je wykorzystujemy. Możesz również dowiedzieć się, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe i kto otrzymuje dane o Tobie w zakresie, w jakim ujawniamy dane w Polsce i za granicą. Jednak dostęp może być ograniczony ze względu na prywatność innych osób, tajemnice handlowe i prawa własności intelektualnej.

Masz prawo do poprawienia lub usunięcia niedokładnych danych osobowych. Jeśli uważasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo je poprawić. Musisz się z nami skontaktować i poinformować nas o tym, na czym polegają nieprawidłowości i jak można je poprawić.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe. Dotyczy to np. wycofania zgody. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są już potrzebne w związku z celami, dla których je zbieraliśmy, możesz poprosić o ich usunięcie. Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawa lub inne zobowiązania prawne.

Kiedy składasz wniosek z prośbą o poprawienie lub usunięcie swoich danych osobowych, sprawdzimy, czy warunki są spełnione i w takich przypadkach dokonamy zmian lub usunięcia tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się udostępnianiu danych w celach marketingowych. Możesz użyć danych kontaktowych powyżej, aby wysłać oświadczenie o sprzeciwie. Jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, podejmiemy kroki w celu zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

W jaki sposób chronimy twoje dane osobowe?

Chronimy Twoje dane osobowe i posiadamy wewnętrzne zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji. Przyjęliśmy wewnętrzne zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji, które obejmują instrukcje i środki mające na celu ochronę danych osobowych przed zniszczeniem, utratą lub zmianą, przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed nieuprawnionym dostępem lub ich znajomością.

Co możesz zrobić jeżeli uznasz, że twoje dane są przetwarzane przez nas nieprawidłowo?

W każdej chwili masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Polish Agro Sp. o.o. Twoja skarga może zostać przesłana mailem na adres sekretariat@polishagro.pl (zobacz również dane kontaktowe powyżej).

Niezależnie od tego, czy poinformowałeś nas o swoich wątpliwościach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługuje Ci również prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Informacje na temat przetwarzania danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej to:

 1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,
 4. włączona w przeglądarce obsługa plików tylu „cookies” oraz włączona obsługa Javascript.

Należy pamiętać, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Cookies są to pliki tekstowe zapisywane w pamięci Twoje urządzenia przez serwisy internetowe. Pliki te pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Pliki cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę internetową, nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne i będą stosowane wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, poprzez dostosowanie strony do Twoich indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej.

W ramach strony internetowej, którą odwiedzasz, stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 1. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 2. „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 3. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 4. „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji;
 5. „analityczne” – dzięki nim możemy analizować, w jaki sposób korzystasz z naszej strony; tworzyć raporty i statystyki. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.

Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie zgody użytkownika. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie Hotjar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. Hotjar to narzędzie pozwalające analizować potrzeby i zainteresowania Użytkowników, np. poprzez analizę przeglądania poszczególnych podstron na stronie internetowej. Pozwala do w dalszej perspektywie dostosowywać stronę do preferencji użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do zbierania informacji o zachowaniu Użytkowników i ich urządzeniach (adres IP – przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie niepozwalającej na identyfikację, rozmiar ekranu, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizacja – tylko państwo, i język wyświetlania strony). Hotjar przechowuje wszystkie te informacje w formie spseudonimizowanego profilu użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkiem:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Privacy.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Ze względu na okres przechowywania, pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez określony czas, zapisany w kodzie informatycznym pliku „cookie”. Przeciętnie czas ten wynosi od 1 dnia do 2 lat, jednak niektóre pliki cookie mogą zapamiętywać ustawienia użytkownika do czasu usunięcia historii. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.

Przeglądarki internetowe, z których korzystasz, domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie. Możesz jednak świadomie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, decydujące o użyciu plików cookie. Jednak ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na działanie strony internetowej.

Informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzystasz. Jeżeli nie zmodyfikujesz ustawień swojej przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej tym samym wyrażasz zgodę na przechowywanie przez Administratora danych informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z z 2021 r. poz. 576 ze zm.).

Korzystanie z wtyczek społecznościowych facebooka

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) f. RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com , obsługiwanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być rozpoznane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię”, „Lubię” lub „Kciuki w górę” „znak”) lub są oznaczone dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka”.

Kiedy wykorzystujesz na stronie internetowej funkcję, która zawiera taką wtyczkę, zostaniesz połączony bezpośrednio z serwerami Facebook. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. Wskazujemy, że w przypadku skorzystania z funkcji, przekierowującej do Facebooka, serwis ten może pozyskać Twój adres IP nawet jeżeli nie jesteś użytkownikiem tego serwisu. Jeżeli jesteś członkiem Facebooka ale nie chcesz, aby serwis ten zbierał o Tobie dane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i łączył je Twoimi danymi przechowywanymi na Facebooku, powinieneś wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Inne zmiany ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku.

Youtube

Umieszczenie na naszej stronie internetowej filmów z YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies. Przechowują one preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jak usunąć pliki cookie

Zobacz przewodnik tutaj:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html
W Internecie znajdziesz również inne poradniki, dotyczące usuwania plików „cookies”.

Jak unikać cookies

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz je zablokować. Zobacz instrukcje tutaj:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Inne przewodniki będą również dostępne w Internecie.

Jak uzyskać szczegółową kontrolę nad plikami cookie

Jeśli chcesz kontrolować, które cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu, zalecamy narzędzie „Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z Ghostery ani nie wspieramy jej używania. Możesz także skonfigurować urządzenie z systemem iOS, aby blokować określone pliki cookie – możesz przeczytać więcej na Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator:

Polish Agro Sp. z o.o.
Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz
sekretariat@polishagro.pl