Preparaty mikrobiologiczne, a poprawa żyzności gleby

Aby utrzymać lub zwiększyć żyzność gleby, należy o nią w odpowiedni sposób zadbać. Wpływ na jej żyzność ma m.in stosowanie odpowiednich środków. Przyczyniają się one do wzrostu zawartości próchnicy w glebie, zwiększą jej właściwości sorpcyjne oraz poprawiają wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny. W celu poprawy żyzności gleby warto zastosować preparat mikrobiologiczny.

Czy preparaty mikrobiologiczne mają wpływ na żyzność gleby?

Żyzna gleba powinna być zasobna w składniki pokarmowe, poza tym powinna posiadać optymalną do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin strukturę gruzełkowatą, a także mieć uregulowane stosunki powietrzno-wodne. Użyźnianie gleby wiąże się między innymi z:

 • poprawą struktury gleby,
 • szybszym rozkładem resztek pożniwnych,
 • zwiększeniem bioróżnorodności mikrobiologicznej gleby,
 • zwiększeniem pojemności wodnej gleby,
 • poprawą odczynu gleby. 

Na żyzność gleby korzystnie wpłynąć może zastosowany w odpowiednim terminie i dawce preparat mikrobiologiczny. Tego rodzaju preparaty wpływają korzystnie na jakość gleby poprzez podniesienie w niej poziomu próchnicy, poza tym zwiększają bioróżnorodność mikrobiologiczną gleby, wspierając tym samym zdrowy rozwój roślin. Mikrobiologiczne preparaty pozwalają również na utrzymanie wysokiego potencjału plonotwórczego większości gatunków roślin uprawnych – nawet przy zmniejszonych dawkach nawozów.

Jakie mikroorganizmy wpływają na poprawę żyzności gleby?

żyzność gleby
Dzięki obecnym w środowisku glebowym mikroorganizmom możliwa jest poprawa żyzności gleby, a także jej właściwości.

Zasiedlające glebę mikroorganizmy uważane są za jeden z najważniejszych czynników odpowiadających za jej żyzność. Dzięki mikroorganizmom glebowym możliwa jest więc poprawa żyzności gleby, która została np. zdegradowana lub nadmiernie wyeksploatowana przez intensywną uprawę roślin. Na poprawę żyzności gleby znaczny wpływ mają następujące mikroorganizmy glebowe:

 • grzyby z rodzaju Trichoderma spp.,
 • szczepy bakterii z rodzaju Bacillus sp.,
 • wiążące azot atmosferyczny bakterie Azotobacter spp.

Wymienione wyżej mikroorganizmy zasiedlające glebę wykorzystywane są najczęściej do poprawy żyzności gleby, a także do aktywowania życia biologicznego. Wpływają one również na poprawę efektywności nawożenia oraz pozwalają podnieść dostępność niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składników pokarmowych, co pozwala uzyskać stabilne plony wyróżniające się dobrą jakością. 

Czym są mikroorganizmy glebowe?

Wielkość i jakość osiąganych plonów w dużej mierze uzależniona jest od żyzności gleby i związanej z nią urodzajnością, z czym wiąże się zawartość składników mineralnych, materii organicznej oraz mikroorganizmów glebowych. Mikroorganizmy glebowe zamieszkują strefę edafonu, czyli powierzchniowej części gleby, która zasiedlana jest przez organizmy żywe. Odpowiadają za poprawę struktury gleby i jej napowietrzenie, poza tym odpowiedzialne są za obieg materii organicznej. Do zasiedlających środowisko glebowe mikroorganizmów zalicza się przede wszystkim:

 • grzyby, które odpowiadają za rozkład materii organicznej, a także za wytwarzanie substancji próchnicznych,
 • bakterie, które również rozkładają materię organiczną, uwalniając składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

W środowisku glebowym mikroorganizmy odgrywają istotną rolę w procesie, jakim jest użyźnianie gleby. Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych pozwala również odbudować właściwy mikrobiom roślin uprawnych. Intensyfikując wzrost systemu korzeniowego, zwiększają z kolei tolerancję roślin na okresowe niedobory wody, które pojawiają się niemal w każdym sezonie wegetacyjnym. 

W jaki sposób mikroorganizmy poprawiają właściwości gleby?

Dzięki obecnym w środowisku glebowym mikroorganizmom możliwa jest poprawa żyzności gleby, a także jej właściwości. Mikroorganizmy glebowe pełnią wiele ważnych z punktu widzenia produkcji roślinnej funkcji:

 • zwiększają retencję wodną gleby i zapobiegają jej nadmiernemu przesuszaniu,
 • przyspieszają mineralizację słomy, przyczyniając się do zwiększenia ilości dostępnych w glebie składników pokarmowych,
 • podnoszą poziom próchnicy w glebie, wpływając na jej właściwości i żyzność,
 • uczestniczą w obiegu pierwiastków,
 • biorą udział w wielu procesach glebotwórczych,
 • przeciwdziałają erozji gleb,
 • poprawiają strukturę gleby.

Zasiedlające glebę bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy nie tylko przyspieszają rozkład materii organicznej, ale wiążą też azot atmosferyczny i wzbogacają nim glebę. Tego rodzaju mikroorganizmy zwiększają również dostępność składników pokarmowych dla roślin. 

Skuteczność preparatów mikrobiologicznych w poprawie żyzności gleby

poprawa żyzności gleby
Na żyzność gleby korzystnie wpłynąć może zastosowany w odpowiednim terminie i dawce preparat mikrobiologiczny.

Stosowanie preparatów mikrobiologicznych wpływa korzystnie na żyzność gleby. Zastosowany w odpowiednim terminie preparat mikrobiologiczny zawierający w składzie Trichoderma spp., czy też inne mikroorganizmy wpływa pozytywnie na:

 • wzbogacenie bioróżnorodności,
 • ograniczenie degradacji gleby, 
 • zmniejszenie ilości organizmów patogenicznych w środowisku wzrostu i rozwoju roślin.

Dzięki stosowanym zgodnie z zaleceniami producenta preparatom mikrobiologicznym następuje poprawa żyzności gleby, poza tym stosuje się je w rolnictwie w celu przywrócenia równowagi mikrobiologicznej w środowisku glebowym.

Dostępne preparaty mikrobiologiczne na stronie Agrosonic.pl 

Na stronie Agrosonic.pl dostępne są wyróżniające się doskonałą jakością preparaty mikrobiologiczne, dzięki którym możliwa jest poprawa żyzności gleby. W bogatej ofercie dostępne są między innymi użyźniacze gleby, które zawierają w składzie grzyby z rodzaju Trichoderma spp. – Agrosonic Tricho.

Znajdują one szerokie zastosowanie w rolnictwie, co związane jest z ich właściwościami. Preparaty mikrobiologiczne linii Agrosonic wykorzystuje się w celu mineralizacji słomy, co ma na celu zwiększenie żyzności gleby poprzez zwiększenie ilości dostępnych składników pokarmowych, a także podniesienie poziomu próchnicy w glebie. W ofercie dostępne są również innowacyjne preparaty mikrobiologiczne wpływające na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów, stymulujące wzrost i rozwój roślin, ograniczające występowanie chorób oraz uruchamiające uwstecznione formy pierwiastków w glebie.

W ich składzie znajdują się szczepy bakterii z rodzaju Bacillus sp. – Agrosonic Fungi, Agrosonic Bacti-P oraz wiążące azot atmosferyczny bakterie Azotobacter spp. – Agrosonic Bacti-N, które następnie dostarczają go roślinom, przeciwdziałając jednocześnie jego stratom w glebie.